recruitment1

Chính sách nhân sự

Mục đích, yêu cầu Quy chế này được ban hành để xác định các nguyên tắc áp dụng trong việc tuyển dụng nhân sự của công ty Thuận Việt , nhằm:

1. Đảm bảo quá trình tuyển dụng được thực hiện nhất quán trong toàn công ty.

2. Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn chức danh công việc đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Phạm vi áp dụng
Quy chế này được áp dụng cho việc tuyển dụng nhân sự mới cho tất cả các chức danh trong công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc tuyển dụng).